Skip to main content

Delatnost

Centar za socijalni rad, u skladu sa članom 119. Zakona o socijalnoj zaštiti odlucuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih ovim zakonom i o korišcenju usluga socijalne zaštite koje obezbeduje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave i vrši druge poslove utvrdene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

Centar za socijalni rad, u skladu sa aktima jedinice lokalne samouprave, ucestvuje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u jedinici lokalne samouprave.

Javna ovlašćenja

Centar za socijalni rad, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti:

 1. procenjuje potrebe i snage korisnika i rizike po njega i planira pružanje usluga socijalne zaštite;
 2. sprovodi postupke i odlucuje o pravima na materijalna davanja i o korišcenju usluga socijalne zaštite;
 3. preduzima propisane mere, pokrece i ucestvuje u sudskim i drugim postupcima;
 4. vodi propisane evidencije i stara se o cuvanju dokumentacije korisnika.

Poslovi iz stava 1. tac. 2) i 4) ovog clana koji se odnose na prava, odnosno usluge socijalne zaštite o cijem se obezbedivanju stara Republika Srbija obavljaju se kao povereni, a organizaciju rada, normative i standarde strucnog rada u vršenju poverenih poslova propisuje ministar nadležan za socijalnu zaštitu.

Poslove koji se odnose na prava, odnosno usluge socijalne zaštite o cijem se obezbedivanju stara autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave centar za socijalni rad obavlja u skladu sa propisom koji donosi nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Drugi poslovi centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad u skladu sa clanom 121. Zakona o socijalnoj zaštiti inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose zadovoljavanju individualnih i zajednickih potreba gradana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju je osnovan, inicira i razvija preventivne i druge programe koji doprinose sprecavanju i suzbijanju socijalnih problema i obavlja i druge poslove u oblasti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pružanje usluga u centru za socijalni rad

Centar za socijalni rad u skladu sa clanom 122. Zakona o socijalnoj zaštiti pruža usluge procene i planiranja, a druge usluge socijalne zaštite može pružati samo u okviru svoje posebne organizacione jedinice, ako dobije licencu za pružanje odredene usluge i ako u lokalnoj zajednici nema drugog ovlašcenog pružaoca usluge socijalne zaštite.

Strucni radnik centra za socijalni rad koji je rasporeden na radno mesto na kom se obavljaju poslovi javnih ovlašcenja ne može u radno vreme da radi na pružanju usluga koje po ovom zakonu obezbeduje jedinica lokalne samouprave.

Organizacija

Prema novom Pravilniku o organizaciji rada centara za socijalni rad,a koji je stupio na snagu 07.10.2010.godine poslovi u Centru grupišu se prema specificnim karakteristikama grupa korisnika,prema funkcijama,odnosno prirodi radnih procesa,prema ishodima koji nastaju u procesu realizacije pomoci i podrške korisnicima i nacinu zadovoljavanja njihovih potreba u skladu sa odgovornostima,znanjima i veštinama zaposlenih.

Poslovi koji se obavljaju u Centru grupišu se na:

 • poslove socijalnog rada,
 • upravno pravne poslove,
 • poslove planiranja i razvoja,
 • finansijsko-administrativne, tehnicke i pomocne poslove.

Organizacione jedinice u Centru su:

 • Služba za zaštitu dece i mladih,
 • Služba za zaštitu odraslih i starih lica,
 • Služba za upravno-pravne poslove sa kancelarijom za materijalna davanja i prijemnom kancelarijom,
 • Služba za finansijsko-administrativne i tehnicke i pomocne poslove.

Svaka od navedenih službi ima svog rukovodioca.

Centar za socijalni rad ima strucne kadrove koji dugo godina rade i koji su osposobljeni za izvršavanje svih poslova u oblasti socijalne,porodicno-pravne i starateljske zaštite.Medutim taj broj nije dovoljan da bi se odgovorilo savremenim zahtevima i reformi u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike.Neophodan je prijem veceg broja strucnih radnika,a potrebno je novu organizaciju rada prilagoditi potrebama korisnika.Time bi se stvorile mogucnosti za bolji i efikasniji rad, što bi u znatnoj meri poboljšalo kvalitet usluga socijalne zaštite.

Služba za zaštitu dece i mladih: Murtezic Sabiha, socijalni radnik –Rukovodilac službe i voditelj slucaja, Alihodžic Alzejmin, specijalni pedagog-supervizor i voditelj slucaja, Honic Sabiha, socijalni radnik –voditelj slucaja, Šmrkovic Muzafera, dipl.pedagog-voditelj slucaja, Redžovic Fidahija – dipl. pedagog-voditelj slucaja Dolovac Adela, dipl.psiholog-voditelj slucaja. Mušovic Esma-dipl. pravnik-voditelj slucaja i Šahovic Samiha, dipl.pedagog-voditelj slucaja .

 

Služba za zaštitu odraslih i starih: Novalic Rešadija, socijalni radnik-Rukovodilac službe i voditelj slucaja ,Velimirovic Svetlana, dipl. socijalni radnik-supervizor i voditelj slucaja, Turkovic Mera, socijalni radnik-voditelj slucaja, Curkic Azemina, socijalni radnik–voditelj slucaja, Corovic Mirsada, socijalni radnik-voditelj slucaja, Gavrilovic Dragica, socijalni radnik-voditelj slucaja, Plavšic Biljana,dipl.andragog-voditelj slucaja, Vrujcanin-Ljajic Irma,dipl. psiholog-voditelj slucaja.

Služba za upravno-pravne poslove sa kancelarijom za materijalna davanja i prijemnom kancelarijom: U Centru za socijalni rad zaposleno je pet dipl. pravnika: Hasanovic Mahmut, Osmanlic Hasan i Džankovic Mukades, Konicanin Emina i Bacevac Hasiba,koji su angažovani u obe strucne ekipe u obavljanju svih poslova iz  socijalne,porodicno-pravne i starateljske zaštite.

Pored toga na poslovima trijažera angažovan je jedan izvršilac sa VŠS Fejzovic Ljiljana-socijalni radnik, koja obavlja poslove u skladu sa opisom poslova trijažera u Centru za socijalni rad.

Na poslovima planiranja i razvoja angažovan je diplomirani sociolog Dizdarevic Adnan. Uloga sociologa u Centru za socijalni rad proizilazi iz društvene uloge i funkcije centara, a posebno iz funkcije pracenja i proucavannja socijalnih pojava i problema,sistema reagovanja na date pojave,kao i efekata ostvarivanja primenjenih mera u oblasti socijalne zaštite.

Služba za finansijsko-administrativne, tehnicke i pomocne poslove angažovana je na poslovima i radnim zadacima iz delokruga Centra za socijalni rad. Racunovodstvo Centra prati i vodi kompletno finansijsko poslovanje , izraduje Završni racun Centra, priprema i realizuje  gotovinska i bezgotovinska placanja i druge poslove predvidene pozitivnim zakonskim propisima. Šef racunovodstva Centra je Ljajic Samra diplomirani ekonomista, a blagajnik je Župic Safet, koja ujedno obavlja i poslove administrativnog radnika . Poslove administrativnih radnika obavljaju Buhic Slavica i Zecevic Samiha.

U službi opštih ili tehnickih poslova su i Bruncevic Bensada – daktilograf i radnik na centrali, Lakota Misala – administrativni radnik,Murselovic Asmir – domar , Mustafic Enes – vozac , Konicanin Enes – obezbedenje i Fakic Izeta -higijenicarka.

Služba "Pomoc u kuci" je nova služba uspostavljena 01.09.2012.godine u culju unapredenja pružanja usluga socijalne zaštite na lokalnom  nivou. Sredstva za funkcionisanje službe obezbedila je Gradska uprava grada Novog Pazara.Rukovodilac službe je Murtezic Irma –dipl. ekonomista. U službi je zaposleno osam gerontodomacica: Simovic Danijela,  Kajtazovic Muamera, Dolovac Igbala, Lekovic Senada ,Osmanlic Ajkuna, Muslic Jasmina, Korac Edina i Plojovic Dženita.Poslove vozaca obavlja Nezirovic Hivzo.


Služba Domskog odeljenja Ustanove za smeštaj odraslih i starih ,,Novi Pazar,, sastoji se od 6 radnika koje finansira Ministarstvo rada,zapošljavanja i socijalne zaštite i to : Daca Enver –Rukovodilac Domskog odeljenja,Škrijelj Ensar-dipl. pravnik,Rebronja Rijalda – dipl. pravnik,Nikolov Branka – dipl. socijalni radnik, Ðekic Almasa-radni terapeut i Bektovic Nermina-radni terapeut.Pored njih trenutno je 7 radnika angažovano na cuvanju objekta i opreme na odredeno vreme do 6 meseci.Ocekuje se pocetak rada doma u najskorije vreme.

Opština Novi Pazar je odlukom Vlade Republike Srbije dobila status grada,što zahteva sasvim novu organizaciju rada državnih službi i organa.U skladu sa novim Pravilnikom o organizaciji,normativima i standardima rada koji je stupio na snagu 12.juna 2009.godine Centar za socijalni rad dobija sasvim novu ulogu. Reforma sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji zahteva savremeni pristup u rešavanju naraslih socijalnih pojava i problema,pa je neophodno prilagoditi rad centra novim metodologijama rada.U tom smislu je uradena nova strucna organizaciju rada.To je zahtevalo formiranje novih strucnih timova,strucnih ekipa i službi,kako bi se kvalitet pružanja usluga socijalne zaštite podigao na veci nivo.

Budimo u kontaktu

Gde se nalazimo?

Novi Pazar

ul. Stevana Nemanje 198

Telefon

020 312 633 (centrala) 
020 5 311 807 (direktor)

Radno vreme

Ponedeljak-Petak
08:00 - 15:00