Skip to main content

Korisnici

Centar za socijalni rad pruža zaštitu :

*  Deci  - bez roditeljskog staranja,socijalno i materijalno ugroženoj deci,deci i omladini sa poremećajima u društvenom ponašanju,deci ometenoj u psiho-fizičkom razvoju i deci i omladini iz porodica sa poremećenim odnosima.

* Odraslim licima – sa poremećajima u društvenom ponašanju,psihički i fizički ometenim,materijalno ugroženim i nezbrinutim licima i odraslim licima sa porodičnim problemima

* Ostarelim – licima bez sredstava za život,bez porodičnog staranja i teže hronično obolelim licima.

BROJ KORISNIKA I NJIHOVA STRUKTURA
Kretanje ukupnog broja korisnika po starosnim grupama

 

Ukupan broj korisnika  CSR (upisanih u registar) na aktivnoj evidenciji u izveštajnom periodu prema periodu  prema starosnim grupama i rodnoj pripadnosti

Korisnici po uzrastu

Broj korisnika na aktivnoj evidenciji u toku izveštajnog perioda                    01.01.2012.- 31.12.2012.

1.1.   do

Broj korisnika na aktivnoj evidenciji 31.12.2012.

m

ž

Ukupno

m

ž

Ukupno

Deca         (0- 17)

2.358

2.346

4.704

2.358

2.346

4.704

Mladi       (18-25)

649

531

1.280

649

631

1.280

Odrasli  (26-64)

2.325

2.137

4.462

2.325

2.137

4.1462

Stariji   ( 65 i više)

499

484

983

453

448

983

Ukuno

5.831

5.598

11.429

5.831

5.598

11.429

 

Kretanje broja korisnika u izvestajnom periodu

Starosne grupe korisnika

Fluktuacija

Preneti

Novoevidentirani

Reaktivirani

Ukupno korisnika na aktivnoj evidenciji u izveštajnom periodu

Stavljeni u pasivu

(od ukupnog broja korisnika
na aktivnoj evidenciji u izveštajnom periodu)

Deca (0-17)

4.220

395

89

4.704

535

Mladi (18-25)

1.208

51

21

1280

137

Odrasli (26-64)

4.150

250

62

4.462

698

Stariji (65 i više)

939

35

9

983

14

UKUPNO

10.517

731

181

11.429

1.384